Tuyển tập câu hỏi rung chuông vàng tiếng Anh THCS lớp 6789 có đáp án

Photo of author

By kieuan95

Thi rung chuông vàng tiếng Anh THCS là sân chơi trí tuệ bổ ích – tạo điều kiện các em học sinh nâng cao kiến thức và thể hiệ khả năng tư duy, sáng tạo áp dụng kiến thức vào cuộc thi. Nhằm giúp các bạn ôn tập, trôi dào kiến thức cho cuộc thi, naototnhat.com chia sẻ đến tuyển tập câu hỏi rung chuông vàng tiếng anh THCS mới nhất 2023.

Tổng quan về cuộc thi rung chuông vàng tiếng Anh THCS

Tầm quan trọng thi rung chuông vàng tiếng Anh

Nhằm khơi dậy sự hứng thú trong việc học tiếng Anh, cũng như nâng cao các kỹ năng. Nhiều trường học, trung tâm liên tục tạo ra các cuộc thi để các bạn được cọ sát khả năng và thử sức về kiến thức của mình.

Rung chuông vàng tiếng Anh THCS góp phần rèn luyện, nâng cao đầy đủ kỹ năng: Nghe – Nói – Đọc – Viết. Giúp cho các em học sinh tạo phong trào thi đua học tập môn tiếng Anh. Đồng thời, là dịp rèn luyện cho các em sự nhanh nhẹn, tự tin hơn.

Cách chơi rung chuông vàng tiếng Anh

Về cách chơi rung chuông vàng tiếng Anh nói riêng và rung chuông vàng nói chung thì đều giống nhau. Mỗi cuộc chơi sẽ thường có 100 thí sinh tham gia. Các thí sinh sẽ ngồi vào một các ô trên sàn thi đấu có đánh dấu từ 1-100. Mỗi bạn sẽ được phát bảng trắng, bút dạ và khăn lau.

Sau khi bắt đầu cuộc thi, các thí sinh nhận câu hỏi từ MC và viết kết quả vào bảng trắng. Mỗi lần đặt ra câu hỏi, thí sinh sẽ có 15 giây để trả lời và viết vào bảng. Quy mô càng lớn thì câu hỏi càng nhiều và cấp độ từ dễ đến khó.

Thí sinh nào trả lời đúngđược ở lại sàn thi đấu, ngược lại thí sinh sẽ bị loại và phải rời khỏi sàn thi đấu. Thí sinh còn sót lại cuối cùng được vinh danh là người xuất sắc nhất. Người trả lời đúng câu hỏi cuối cùng trở thành người thắng cuộc, được rung chuông vàng và nhận giải thưởng.

Tuyển tập câu hỏi rung chuông vàng tiếng Anh THCS mới nhất

So với các câu hỏi rung chuông vàng kiến thức tiếng Việt thì ngoại ngữ luôn gây khó khăn cho nhiều bạn. Do đó, các bạn cần ôn luyện các câu hỏi tiếng anh thật kỹ trước khi thi. Và các câu hỏi tiếng anh chủ yếu xoay quanh chương trình của các bạn học sinh từ lớp 6-9. Do đó, chỉ cần luyện ôn theo bộ câu hỏi này là có thể đạt được kết quả thi rung chuông vàng tốt nhất!

Câu hỏi rung chuông vàng tiếng Anh lớp 6

Câu 1: Bali is an island and province of ……..

A. Thailand
B. Indonesia
C. Malaysia
D. The Philippines

=> Đáp án B

Câu 2: Ha Long Bay was first recognized as a World Heritage Site by UNESCO in……

A. 1991
B. 1992
C. 1993
D. 1994

=> Đáp án D

Câu 3: The deepest ocean in the world is ………

A. Arctic Ocean
B. Pacific Ocean
C. Indian Ocean
D. Atlantic Ocean

=> Đáp án B

Câu 4: How many numbers between 10 and 100 are divisible by 5?

A. 18
B. 19
C. 20
D. 21

=> Đáp án B

Câu 5: What does “AFF Cup” stand for?

A. Asia Football Federation Cup
B. ASEAN Football Federation Cup
C. American Football Championship
D. African Football Cup

=> Đáp án B

Câu 6: Who composed the Vietnamese National Song?

A. Trinh Cong Son
B. Van Cao
C. Pham Tuyen
D. Doan Nho

=> Đáp án B

Câu 7: ….. is a great way to enjoy the scenery.

A. Tennis
B. Playing chess
C. Cycling

=> Đáp án C

Câu 8: My friend is a fan of ….. He drinks coke every day.

A. water
B. soft drinks
C. liquid

=> Đáp án B

Câu 8: I decided to ….. a sports club because I need to get some more exercise.

A. start
B. join
C. run

=> Đáp án B

Câu 9: Reading in that ….. light is not good for your eyes.

A. dim
B. bright
C. dark

=> Đáp án A

Câu 10: My sister enjoys ….. aerobics every day to keep fit.

A. going
B. doing
C. making

=> Đáp án B

Câu hỏi thi rung chuông vàng tiếng Anh lớp 7

Câu 1: The members of the Caring Club ….. free meals for patients every Sunday.

A. read
B. grow
C. cook

=> Đáp án C

Câu 2: Drink more water. Your lips are …..

A. broken
B. chapped
C. cracked

=> Đáp án B

Câu 3: My sister loves ….. old novels, and she has a big bookshelf.

A. collecting
B. playing
C. writing

=> Đáp án A

Câu 4: My brother and I often …..our old books and clothes to children in rural areas.

A. buy
B. donate
C. make

=> Đáp án B

Câu 5: We …… those trees in the schoolyard three years ago.

A. planted
B. watered
C. picked up

=> Đáp án A

Câu 6: Would you like to play tennis, Nam?

A.I’d like to,but I can’t
B. Yes, I’d like to
C. No, thanks
D. I’d like to go

=> Đáp án B

Câu 7: That’s a…………….. building.

A. five- floor
B. five- floors
C. five- floor’s
D. five- floors’

=> Đáp án A

Câu 8: My parents make me……………..for my exam.

A. to study
B. study
C. studying
D. studied

=> Đáp án B

Câu 9: Can I borrow your fishing rob, Minh?

A. No, I can’t
B. I’m sorry Nam I’m using
C. I’d love to D. Yes, please

=> Đáp án B

Câu 10: Traffic police never let you……………..without a ticket

A. go
B. going
C. to go
D. gone

=> Đáp án A

Câu hỏi thi rung chuông vàng tiếng anh lớp 8

Câu 1: London is ……………..of England.

A. capital
B. the capital
C. a capital
D. one capital

=> Đáp án B

Câu 2: ………. do you go shopping? – Every week.

A. How far
B. What time
C. How often
D. How

=> Đáp án C

Câu 3: The opposite of “dangerous” is . . . . .

A. polluted
B. safe
C. good
D. dirty

=> Đáp án B

Câu 4: …….was in. The room was empty.

A. Anybody
B. Somebody
C. Everybody
D. Nobody

=> Đáp án D

Câu 5: How …………….homework does Lan have every day?

A. much
B. many
C. old
D. often

=> Đáp án A

Câu 6: Tom hates watching T.V. ………..does Peter.

A. So
B. Too
C. Neither
D. Either

=> Đáp án A

Câu 7: Hoa prefers colorful dances in Thailand……… shadow puppet shows in Indonesia.

A. to
B. than
C. as
D. for

=> Đáp án A

Câu 8: Helen is my aunt’s daughter so she is my……

A. sister
B. cousin
C. niece
D. friend

=> Đáp án B

Câu 9: Millions of children around the world enjoy the cartoon because it can both …..and……..a young audience.

A. entertain- education
B.entertainment- education
C.entertainment- educate
D. entertain – educate

=> Đáp án D

Câu 10: Uncle Ho was born………..

A. At 1890, in May
B. on May, 1890
C. 1890, at May
D. in May,1890

=> Đáp án D

Câu hỏi thi rung chuông vàng tiếng anh lớp 9

Câu 1: Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. conduct
B. difficult
C. stuck
D. fun

=> Đáp án D

Câu 2: Find the word which has a different sound in the part underlined.

A. metro
B.ocean
C. cosmopolitan
D. local

=> Đáp án C

Câu 3: Choose the word which has a different stress pattern from the others.

A. populous
B. determine
C. forbidden
D. delicious

=> Đáp án A

Câu 4: The mechanic is repairing his car.

=> His car is being repaired by the mechanic

Câu 5: read/ The/ also/ passage/ asked/ examiner/ the/ to/me/

=> The examiner also asked me to read the passage.

Câu 6: t is over 10 years since his grandfather died.

=> His grandfather has died for over ten years

Câu 7: Minh does not speak English as well as Lan.

=> Minh wishes he could speak English as well as Lan

Câu 8. My teacher gave me a lot of ….. and helped me pass the test.

A. development
B. politeness
C. encouragement
D. growth

=> Đáp án C

Câu 9. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.

A. wanted
B. demanded
C. lived
D. needed

=> Đáp án C

Câu 10. You have finished writing your essay, ,….. ?

A. didn’t you
B. haven’t you
C. don’t you
D. won’t you

=> Đáp án B

Trên đây là tuyển Tuyển tập câu hỏi rung chuông vàng tiếng Anh THCS từ lớp 6 đến lớp 9 có đáp án. Hy vọng giúp các bạn luyện tập và nắm vững được kiến thức tiếng Anh, cũng như ôn tập thật tốt để chuẩn bị cho cuộc chơi rung chuông vàng THCS sắp tới.